Geachte raad,

In december 2022 informeerden wij u over de wens van zes sportverenigingen in Akersloot om een OmniPark te realiseren op sportaccommodatie Cloppenburg. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van dit traject.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we middelen beschikbaar stellen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een OmniPark. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond en wij hebben de eindrapportage besproken met de vertegenwoordigers van de zes sportverenigingen. Er zijn nog enkele knelpunten die verder onderzocht moeten worden zoals verkeer en parkeren, de gevolgen van de eventuele verplaatsing van de sporthal en de benodigde financiële middelen.

Tegelijkertijd zijn wij een soortgelijk traject in Limmen gestart. Vanaf seizoen 2025/2026 kan voetbalvereniging Limmen namelijk niet langer beschikken over het trainingsveld aan de Hogeweg. Het Bisdom Haarlem, eigenaar van de grond, heeft de huur opgezegd om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Op basis van het ledenaantal van de VV Limmen dient de gemeente het verlies van het trainingsveld op of nabij de accommodatie van voetbalvereniging Limmen te compenseren. IJsclub Limmen heeft de gemeente gevraagd de uitbreiding van deze buitensportaccommodatie aan te grijpen om daar een skeelerbaan te realiseren. Deze twee verenigingen hebben samen een aantal scenario’s geschetst, waarvan ook de bouw van een nieuwe sporthal onderdeel uitmaakt. Wij laten naar de haalbaarheid van deze scenario’s een onderzoek uitvoeren.

Het resultaat van beide onderzoeken presenteren wij graag aan u in het tweede kwartaal van dit jaar. Vervolgens zullen wij u consulteren over het gewenste vervolg.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

Mevrouw H.G.M. Bakker Mevrouw H.C. Heerschop